کتک خوردن هادی ساعی

تصویری از کتک خوردن

هادی ساعی

بزرگ افتخار آفرین ورزش رزمی ایران 

 

 

 

 

 

بی شک دیدگاه هر کس نشانه تفکر اوست.نظر بدید لطفا

 

 

تیتر  باید همچی یه نمه جذب بازدید کننده  داشته باشه.